6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

1-  GİRİŞ

a)        Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.  olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.  Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni,KVKK’nın 10. Maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

b) Veri Sorumlusu
 

Şirket Unvanı : Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres                       : Yeni Mahalle 486 Sok. No:100 Acıpayam / DENİZLİ

Telefon No            : 0 258 557 12 69

E-posta                  : bilgi@alinderi.com.tr

 (İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Firma” olarak anılacaktır.)

 

2-            KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, firmamızın güvenlik birimi ve firmamız tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, firmamızın giriş kısmında alınan yazılı formlar ve kamera çekimi vasıtasıyla yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, yasal saklama süresi sona erene kadar hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, aşağıda maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un

 

5.   2/a-ç-f maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 

3-  İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI
 

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.


a)        Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır;

 

Kimlik:

Ad, Soyad,

İletişim:

Telefon numarası,

Fiziksel Mekan Güvenliği:

Kamera kaydı

İşlem Güvenliği: Çerez Bilgileri (İşlem güvenliği bilgisine yönelik), Çerez bilgileri(lokasyon bulmaya yönelik), İnternet tarayıcı bilgileri, IP adresi bilgileri,

b)        Toplanan Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları;

 

        Firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,

 

        Kamera görüntülerinin depolanması firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması,

 

        Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

 

        Kamu düzeninin ve sağlığının korunması,

 

amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

4- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 8. Ve 9. Maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak veyahut gerektiği durumlarda tarafınızdan açık rıza alınması halinde uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbir alınmasını sağlayarak ;

 

Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

Kolluk Kuvvetlerine

Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları

Firmamızın güvenliği amacıyla iş birliği içinde çalıştığımız program ortağı kuruluşları ve güvenlik firmasıyla paylaşılmaktadır.

5-  VERİ İŞLEME SÜRESİ VE MUHAFAZA SÜRESİ

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamız ve Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir.

  

Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda Firma uygulamaları ve güvenlik tedbirleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu kapsamda süreç bazlı kişisel verilerin saklama süresi Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası adlı dokümandan ulaşılabilmektedir.

6-  İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI

 

a)        Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişilerin Hakları

 

Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

 

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

 

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

b)        İlgili Kişinin Haklarını Kullanması

 

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler aydınlatma metninde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Forumu’nu doldurup imzalayarak Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ’na ücretsiz olarak iletebileceklerdir. Bu konuda kapsamlı düzenleme Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda da yapılmıştır.

 

İlgili kişi;

 

·       www.alinderi.com.tr adresinde bulunan Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Formunu doldurulduktan sonra veya usulüne uygun bir dilekçe hazırladıktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden, noter veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta aracılığı ile Yeni Mahalle 486 Sok. No:100 Acıpayam / DENİZLİ adresine iletilmesi ile,

 

       www.alinderi.com.tr adresinde bulunan Kişisel Veri Başvuru Ve Yanıt Formunun doldurduktan sonra KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinizi veya güvenli elektronik imzanızı veya mobil imzanızı ya da tarafınızca Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ’ne daha önce bildirilen ve Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bilgi@alinderi.com.tr adresine gönderilmesi suretiyle veri sorumlusuna başvurabilir.

 

Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;

a)   Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

 

b)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

 

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

 

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu, bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ’a iletilmesi gerekmektedir.

 

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

 

Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Ürün karşılaştırmak için eklendi.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz