KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

 

1.BÖLÜM: 1-GİRİŞ

 

1.1. Giriş

 

Kişisel verilerin korunması, Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.  (Bundan böyle kısaca “Şirket” veya “Firma” olarak anılacaktır.) açısından büyük önem arz etmekte olup, Şirketin öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Şirket bünyesinde çalışmak için iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının, Şirket bünyesinde sigortalı olarak çalışan kişilerin, Şirket yetkililerinin, Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ’un ticari ilişki içerisinde olduğu kurum ve kuruluş çalışanlarının, yetkililerinin ve Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ’un bir şekilde kişisel verisini işlediği üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer sair ilgili mevzuat gereğince azami hassasiyet gösterilmektedir.

 

1.2. Politikanın Amacı

 

Bu Politikanın temel amacı, Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.  tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda çalışan adaylarımız, çalışanlarımız, Şirket yetkililerimiz, Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ’un ticari ilişki içerisinde olduğu kurum ve kuruluş çalışanları ile yetkilileri ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Şirket tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.

 

 

1.3. Kapsam

 

İşbu Politika; Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.  bünyesinde çalışmak için iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının, Şirket bünyesinde sigortalı olarak çalışan kişilerin, Şirket yetkililerinin, Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ’un ticari ilişki içerisinde olduğu kurum ve kuruluş çalışanlarının, yetkililerinin ve Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ’un bir şekilde kişisel verisini işlediği üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

 

1.4. Politikanın Yürürlüğü

 

İşbu  Politika  Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.  tarafından düzenlenerek …/…/…

 

tarihinde alınan şirket müdürü kararıyla yürürlüğe girmiştir. Politika, resmi internet sitesinde yayımlanmakta ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulmaktadır.

 

1.5. Kısaltmalar ve Tanımlar

 

Alıcı Grubu : Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

 

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

 

Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Çalışan : Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.  personeli.

 

Çalışan Adayı: Firma bünyesinde çalışmayan ancak çalışan adayı statüsünde olan gerçek kişiler

Veri Sahibi           : Verileri işlenen gerçek kişiler

 

EBYS : Elektronik Belge Yönetim Sistemi

 

Elektronik Ortam : Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

 

Elektronik Olmayan Ortam : Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.

 

Hizmet Sağlayıcı : Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi.

 

İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

 

İlgili Kullanıcı : Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.

 

 

İmha : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi. Kanun : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

 

Kayıt Ortamı : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

 

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

 

Kişisel Veri İşleme Envanteri : Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

 

Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulu

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

 

Periyodik İmha : Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

 

Politika : Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

 

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

 

Veri Kayıt Sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

 

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi. Veri Sorumluları

 

Sicil Bilgi Sistemi : Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.

 

 

VERBİS : Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

 

Yönetmelik : 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

 

2.    BÖLÜM – 2: KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

 

2.1.       Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

 

Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) 12. Maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

 

2.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak, Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek Adına Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

 

Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.  tarafından, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak, tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek ve güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek adına, teknolojik imkanlar, KVK Kurulu’nun yayınladığı rehberler ile güncel uygulama ve geliştirmeler çerçevesinde gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

Veri Sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde kişisel ise verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ile muhafazasını sağlamak amacıyla tedbirlerin alınması hususunda gerçek veya tüzel kişilerle müştereken sorumludur. Veri Sorumlusu sıfatıyla bu müşterek sorumluluk gereği Veri İşleyen ile aşağıda sayılı idari tedbirlerden biri olan Kişisel Verilerin Aktarılmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme”nin imzalanması zorunludur.

 

Bu kapsamda alınan teknik tedbirler şu şekildedir;

       Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

       Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır. Bilgi

teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 

       Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

       Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.

 

       Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

       Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

       Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

       Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

 

       Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 

       Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

 

       Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.

 

       Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.

       Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.

       Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.

       Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.

       Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

 

 

Bu kapsamda alınan idari tedbirler şu şekildedir;

 

       Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.

       Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.

 

·       Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ’un kişisel verilerle olan ilişkisinin düzenlenmesi amacıyla iş bu protokol hazırlanmış ve Şirketin resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır.

 

       Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik uygulanacak disiplin prosedürü hazırlanmıştır.

 

       Çalışanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmenin önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması, iletişim teknikleri, teknik bilgi beceri, hakkında eğitimler verilmektedir. Verilen bu eğitimler tutanağa geçirilmektedir.

 

       Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

 

·       Kişisel verilerin saklanma, yok edilmesi ve imha konularında ekte bulunan Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.   Kişisel Verileri Saklama, Yok Etme ve İmha Politikası hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.

 

       Kurum tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlara gizlilik sözleşmeleri imzalatılmaktadır.

 

       Şirket içinde kamera görüntü alımı ve depolamasına ilişkin ekte bulunan Kamera ile İzleme ve Görüntü Depolama Politikası hazırlanmıştır.

       Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

       İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

 

       Veri Sorumlusu sıfatıyla müşterek sorumluluk gereği diğer “Veri Sorumluları ve Veri İşleyen ile Kişisel Verilerin Aktarılmasına İlişkin Çerçeve Protokol” imzalanmaktadır.

 

       Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.

       Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.

 

       Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

 

       Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

       Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

       Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

 

       Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Kurum tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.

 

2.1.2. Kişisel Verilerin Korunması Hususunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

 

Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. , KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirketin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili yöneticilere ve departmanlara raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

 

 

2.1.3. Kişisel Verilerin Yetkisiz Şekilde İfşa Edilmesi Halinde Alınacak Tedbirler

 

Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. , KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan Şirket içi mekanizmayı yürütmektedir. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

 

2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

 

KVK Kanunu ile bazı tipteki kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi halinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Söz konusu veri tipleri KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtildiği üzere; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

 

Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.  tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve yukarıda gösterilen kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesine ve korunmasına hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, şirket tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirlerin tamamı, özel nitelikli kişisel veriler bakımından da özenle uygulanmakta ve Şirket bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

 

Özel Nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 3.4.

(“Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi”) bölümünde yer verilmiştir.

 

2.3. Şirket Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konularında Farkındalıklarının Artırılması ve Denetimi

 

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesi, Şirketin kişisel verilerin korunmasında almış olduğu idari tedbirlerden biridir. Bu kapsamda ……’ın iş birimlerinin mevcut çalışanlarının

 

ve iş birimi bünyesine yeni dahil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için ihtiyaç duyulması halinde profesyonel kişiler ile çalışılmaktadır.

 

Bununla birlikte şirket, kişisel verilerin korunması mevzuatının güncellenmesine ve KVK Kurulu tarafından alınan ilke kararlarına paralel olarak eğitimlerini güncellemekte ve yenilemektedir.

 

3.    BÖLÜM – 3: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

 

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

 

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun İşleme

 

 

Şirket; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda şirket, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık, ölçülülük ve sınırlılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında ve amaçla bağlantılı olmayacak şekilde kullanmamaktadır.

 

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

 

Şirket; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda, şirket tarafından kişisel verileri işlenen kişisel veri sahipleri; kişisel verilerini düzeltme ve doğruluğunu teyit etmeleri amacıyla diledikleri zaman Şirket’e başvurabilmektedirler. Alınan başvurular, konuyla ilgili yetkili birimleri tarafından değerlendirilmekte ve talebin yerinde olması halinde gerekli düzeltme ve doğrulamalar sağlanmaktadır.

 

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

 

Şirket, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirket bu kapsamda, kişisel verileri sadece yürütmekte olduğu ticari ve işletmesel faaliyetler ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olacak kadarını işlemektedir.

 

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

 

Şirket, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Bu kapsamda, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyetleri yürütülmemektedir.

 

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

 

Şirket, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Buna ilişkin olarak Şirket, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler, Şirket tarafından belirlenen “Kişisel Verileri Saklama, Yok Etme ve İmha Politikası” doğrultusunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

3.2. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

 

Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. , KVK Kanunu’nun 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirket, kişisel verilerin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda ilgili kişileri bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır. Şirket tarafından kişisel verileri işlenen kişi gruplarına göre ayrı ayrı hazırlanan aydınlatma metinlerine www.alinderi.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

 

 

3.3. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

 

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 3.4. başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.

 

i.                Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

 

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir

 

ii.               Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

 

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.

 

iii.              Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

 

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

iv.              Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

 

v.               Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

 

Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

vi.              Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

 

Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

 

vii.             Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

viii.           Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

 

3.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları

 

Şirket tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda, ikincil düzenlemelerde ve bağlayıcı nitelikteki KVK Kurulu kararlarında öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır. KVK Kanunu’na uygun bir biçimde Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.  tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 

  Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

  Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

 

-  Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

 

- Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

 

4.    BÖLÜM – 4: KİŞİ GRUPLARI, KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI

 

4.1. Veri Sahipleri Kişi Grupları

Politika kapsamındaki veri sahipleri, Firma tarafından kişisel verileri işlenen, tüm gerçek kişilerdir. Genel olarak veri sahipleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

 

Çalışanlar,

 

Çalışan Yakını,

Çalışan Adayları,

Ürün veya Hizmet Alan Kişiler,

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı,

Tedarikçi,

Ziyaretçi

4.2. Kişisel Verilerin Kategorizasyonu

 

 

Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.  bünyesinde; Şirketin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki süjelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.

 

Kimlik bilgisi: Ad-soyad, Askerlik Durumu, Cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, ehliyet, sosyal kimlik/Tc Kimlik, Vesikalık fotoğraf, yaşı, kimlik fotokopisi ön yüzü, nüfusa kayıtlı olduğu yer, medeni durum, yabancı kimlik no/vergi no

İletişim bilgisi: Ev adresi, mail adresi, telefon numarası, acil durumda aranacak kişi bilgileri, ikametgah, teslimat adresi,

Finans: Alacak bakiyesi, banka hesap dökümü, banka hesap no., borç bakiyesi, iban, çek senet tutarları, vergi dairesi, finansal tablolar

Hukuki İşlem: Haciz

Özlük: Bordro, Bordro çalışma saati, çalışanın iş yerine giriş çıkış saatleri, disiplin suçu kaydı, doğum/ölüm/evlenme izin formları, İSG sertifikası, istihdam tarihi, işe giriş bildirgesi, işten ayrılma sebebi, işten ayrılma tarihi, meslek kodu,yan haklar ve menfaatler bilgisi, Sgk Bildirim Kaydı, Sgk Hizmet Dökümü, Sgk İşe Giriş Bildirgesi, Sgk İşten Çıkış Bildirgesi, Sgk Ödeme Dekontu, Sgk Tahakkuk Fişi, Sigorta Numarası, Yıllık İzin/Ücretsiz İzin Formu

Mesleki Deneyim: Meslek bilgisi, özgeçmiş, yabancı dil bilgisi, iş pozisyonu/unvanı, mesleki yeterlilik belgesi, özel güvenlik ve yenileme sertifikası

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Sağlık bilgileri, engellik bilgisi, kan grubu, rapor, ameliyat bilgileri, işitsel sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler

Seyahat Verisi: Konaklama bilgisi,

Müşteri İşlem: Müşteri kodu, müşteri talimatları, beden ölçüsü, boy, kilo

Eğitim Verisi: Diploma bilgisi, eğitim, eğitim durumu, eğitim kurumu bilgisi, sertifika ve yetkinlik belgesi,

Fiziksel Mekan Güvenliği: Kamera Kaydı

İşlem Güvenliği: Çerez bilgileri (işlem güvenliği bilgisine yönelik), çerez bilgileri (lokasyon bulmaya yönelik), IP adresi bilgisi, internet tarayıcı bilgileri,

 

4.3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

 

Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. , KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisinde aşağıda ve her bir kişi grubu için hazırlanmış olan Aydınlatma Metinlerinde sayılan amaçlarla işlenmektedir.

 

4.3.1. Tedarikçiler, Ürün veya Hizmet Alan Üçüncü Kişiler Bakımından Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

       Firmamız ile ilişkisi olan üçüncü kişilerin, ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların, ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,

 

       Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

 

       Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

 

       Şirketin ticari işlemler de basiretli tacir gibi davranma yükümlülüğünü yerine getirmek

 

       Firma işlerinin yürütüldüğü birimlerde bulunan gerçek, tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,

 

       Kamera görüntülerinin depolanması firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması,

 

       Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

 

       Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

 

       Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi,

 

       Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi,

 

       İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,

 

       Sözleşme konusu ürünlerin diğer tarafa teslimi ve tevdii için lojistik faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi.

 

       6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince üzerimize düşen kanuni yükümlülükleri yerine getirmek,

 

       6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu gereğince üzerimize düşen kanuni yükümlülükleri yerine getirmek,,

       6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu gereğince üzerimize düşen kanuni yükümlülükleri yerine getirmek,,

 

       6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince üzerimize düşen kanuni yükümlülükleri yerine getirmek,

 

       213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince üzerimize düşen kanuni yükümlülükleri yerine getirmek,

 

       Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,

 

       Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

 

       Firmamızda sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,

 

       Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve Firma ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,

 

       Firmamızın tüm İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi,

 

       Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,

 

       Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

 

       Sözleşme gereği edimin ifa edilmesi amacıyla ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri sunmak

 

 

4.3.2. Çalışanlar Bakımından Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

       Firma işlerinin yürütüldüğü birimlerinde bulunan gerçek, tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,

 

       Firma işlerinin yürütüldüğü alanlarda disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması amacıyla kamera görüntülerinin depolanması

 

       4857 sayılı İş Kanunu gereğince üzerimize düşen kanuni sorumluluğu yerine getirmek amacıyla,

 

       6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği gereğince üzerimize düşen kanuni sorumluluğu yerine getirmek amacıyla,

       6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince üzerimize düşen kanuni sorumluluğu yerine getirmek amacıyla,

 

       5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince üzerimize düşen kanuni sorumluluğu yerine getirmek amacıyla,

 

       3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu gereğince üzerimize düşen kanuni sorumluluğu yerine getirmek amacıyla,

 

       Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,

 

       Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

 

       Şirket'in iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, giriş ve çıkış saatlerini kontrol eden sistemler aracılığıyla; işyeri güvenliğini sağlama ve hukuki

yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla size tedarik edilen araç ve benzin kullanımınızın takibine ilişkin verileri topluyoruz.

 

       Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması

 

       Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması

 

       Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması

 

       Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması

 

       Personel özlük dosyasının oluşturulması

 

       SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması

 

       Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması

 

       Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması

 

       İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması

 

       İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması

 

       Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak

 

       Çalışanlarla iletişimin sağlanması

 

       Çalışana araç tedarik edilmesi ve park yeri ayarlanmasının sağlanması

 

       Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması

 

       Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi

 

       Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması

 

       Çalışanlarla ilgili araştırma projeleri yürütülmesi

 

       Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması

 

       Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması

 

       Tüm çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesi,

 

       Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi,

 

       Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

 

       Kamu düzeninin ve sağlığının korunması,

 

 

4.3.3. Çalışan Adayları, Bakımından Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

       Firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,

 

       Firma işlerinin yürütüldüğü alanlarda disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması amacıyla kamera görüntülerinin depolanması

 

       6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikincil düzenlemelerden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla

 

       Gelişmiş işe alım faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak,

 

       İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini sağlamak,

 

       İstihdam ihtiyacını karşılamak,

 

       Başvurunun olumlu veyahut olumsuz sonuçlanması halinde tarafınızla tekrar iletişime geçebilmek amaçlarıyla işlenecektir.

 

4.3.4. Ziyaretçiler, Bakımından Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

       Firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,

       Kamera görüntülerinin depolanması firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması,

 

       Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

 

       Kamu düzeninin ve sağlığının korunması,

 

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK Kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

 

BÖLÜM – 5: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI, AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARIM AMAÇLARI

 

5.1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Şirket, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, resmi ve özel mercilere, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Şirket, bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 

5.1.1. Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması Şartları

 

Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. , meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

 

       Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise,

       Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

 

       Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;

 

       Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

 

       Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,

       Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,

       Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

 

       Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

 

 

Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. , gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

 

  Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

  Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

 

- Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

 

- Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

 

5.1.2. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımı yapılmamaktadır.

 

5.2. Kişisel Verilerin Aktarım Amaçları

 

·       Firmamızın kanuni veya sözleşmesel edimlerini ifa etmek

·       Bir hakkın tesisi, kullanılması, ifa edilmemiş olan edimlerin yerine getirilmesi veyahut hukuki işlerin takibi

·       Firmamızın ekonomik devamlılığını sağlamak, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ya da edimlerin ifası ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi

·       Verilen hizmetlerin tam ve eksiksiz sağlanması

·       Faaliyetlerimizi yürütmek

·       Siparişlerinizin sevkiyatları

·       İlgili mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek

 

 

 

5.3. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler

 

Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. , KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir. Şirket, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini yukarıda sayılan amaçlar dahilinde aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilmektedir:

 

5.3.1. Tedarikçiler, Ürün veya Hizmet Alan Veri Sahipler Bakımından Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler

 

Denetime yetkili kamu kuruluşlarına, gerektiğinde adli ve idari yargı makamlarına, Firmamızın kanuni veya sözleşmesel edimlerini ifa etmek amacıyla Özel sigorta şirketleri,

bankalar, sandıklar, vakıflar

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması, ifa edilmemiş olan edimlerin yerine getirilmesi amacıyla veyahut hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları

 

Firmamızın ekonomik devamlılığını sağlamak, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ya da edimlerin ifası ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler

 

Verilen hizmetlerin tam ve eksiksiz sağlanması amacıyla Firmamız satış ve pazarlama birimi personellerine,

 

Faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız veya işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlara,

 

Siparişlerinizin sevkiyatları için anlaşmalı lojistik firmalarına aktarılmaktadır.

 

5.3.2. Çalışanlar Bakımından Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler

 

izin verdiği kişi/kurum, kuruluşlar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

 

 

Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler ve muhasebecilerle Bir hakkın tesisi, kullanılması veyahut hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlarla

İş akdinin yerine getirilmesi amacıyla insan kaynakları, birimimizle

Faaliyetlerimizi sağlamak ve güvenliğimizi korumak amacıyla işbirliği yaptığımız program

ortağı kuruluşlar ve güvenlik firmasıyla

Personelin ulaşımını sağlamak amacıyla işbirliği yaptığımız taşıma servis firmasıyla

 

5.3.3. Çalışan Adayları, Bakımından Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler

 

İnsan kaynakları birimimizle

 

Faaliyetlerimizi sağlamak ve güvenliğimizi korumak amacıyla işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar ve güvenlik firmasıyla

 

5.3.4. Ziyaretçiler Bakımından Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler

 

 

Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla Kolluk Kuvvetlerine

 

Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları

 

Firmamızın güvenliği amacıyla işbirliği içinde çalıştığımız program ortağı kuruluşları ve güvenlik firmasıyla paylaşılmaktadır.

 

BÖLÜM 6 – KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

 

Şirket, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirket öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir. Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ’nin

 

kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin detaylı bilgiye “Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.  Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” isimli dokümandan ulaşılabilmektedir.

 

BÖLÜM – 7: KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI, HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. , Kanun’un 10. Maddesine uygun olarak hazırlanan ve yayınlanan aydınlatma metinleriyle, kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte ve bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. Şirket, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için Kanun’un 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

 

7.1. Veri Sahibinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması

 

7.1.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

a.     Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

c.      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

d.     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

e.      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

f.       Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

g.     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

h.      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

7.1.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

 

Kişisel veri sahipleri, Kanun’un 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

 

i.                Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

 

ii.               Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

 

iii.              Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 

iv.             Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

Kanun’un 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, yukarıda sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

 

1.       Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

 

2.      Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

 

3.      Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

4.     Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

7.1.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

 

Kişisel Veri Sahipleri yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak ’ Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ’ne ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

 

http://www.alinderi.com.tr adresinde bulunan Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Formunu doldurulduktan sonra veya usulüne uygun bir dilekçe hazırladıktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden, noter veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta aracılığı ile “Yeni Mahalle 486 Sok. No:100 Acıpayam / DENİZLİ” adresine iletilmesi ile,

 

www.alinderi.com.tr adresinde bulunan Kişisel Veri Başvuru Ve Yanıt Formunun doldurduktan sonra KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinizi veya güvenli elektronik imzanızı veya mobil imzanızı ya da tarafınızca Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ’na daha önce bildirilen ve Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ’un sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bilgi@alinderi.com.tr adresine gönderilmesi suretiyle.

 

 

Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;

b) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

 

c)   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

 

d) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

 

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

 

bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ’na iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

7.2. Başvurulara Verilecek Cevaplar

 

Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ’ne yalnızca 6698 Sayılı KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusu sayıldığı durumlarda başvuru yapılması gerekmektedir. Bu durum, Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ’nin doğrudan ilgili kişiden kişisel veri topladığı durumlarda mevcut olabilmektedir. Bunlar dışında, diğer şirketlerin veri sorumlusu sayıldığı kişisel veri işleme faaliyetleri ile ilgili başvuruların Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ’ne değil, ilgili şirkete yapılması gerekmektedir.

 

7.2.1. Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

 

Kişisel veri sahibinin, yukarıda yer alan usule uygun olarak talebini Şirkete iletmesi durumunda Şirket, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e

göre başvurularınıza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 sayfa için ücret alınmayacak, devam eden her sayfa başına 1 TL ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

 

BÖLÜM – 8: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ ÖZEL DURUMLAR

 

8.1. Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyetleri

 

Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.  tarafından bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak kamera ile izleme faaliyeti yürütülmektedir. Şirket, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve Kanun’da sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır. Şirket tarafından Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Ayrıca, Şirket, Kanun’un 4. Maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Şirket tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç işbu Politika’da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır. Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

 

 

Şirket tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyetleri ve bu kişisel verilerin işlenmesi saklanmasına ilişkin detaylı bilgiye “Alin Deri Konfeksiyon Tur. İnş. Eml. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kamera İle İzleme ve Görüntü Depolama Politikası” isimli dokümandan ulaşılabilmektedir.

 

ALİN DERİ KONFEKSİYON

Ürün karşılaştırmak için eklendi.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz